Rank No Name Higher
Point
Run 1 Run 2
Total Style Line Angle Total Style Line Angle
1 70 MASASHI YOKOI 94 81 27 25 29 94 29 33 32
2 100 ANDREW GRAY 91 91 29 30 32 87 27 30 30
3 999 KAZUYA TAGUCHI 88 85 25 28 32 88 27 31 30
4 14 KAZUYA IIZUKA 88 80 23 28 29 88 26 29 33
5 15 KAZUKI HAYASHI 87 87 28 27 32 87 28 30 29
6 2 KENJI YAMADA 86 84 27 28 29 86 29 28 29
7 37 MASAKI KASAHARA 82 0 0 0 0 82 27 27 28
8 8 KOICHI YAMASHITA 81 81 25 24 32 80 23 27 30
9 20 KAZUTO ICHIYANAGI 80 80 25 26 29 76 21 27 28
10 18 JIN HORINO 79 75 23 23 29 79 24 25 30
11 36 KENJI YAMANAKA 78 78 23 27 28 0 0 0 0
12 10 KOUJIROU MEKUWA 76 76 24 28 24 68 19 24 25
13 313 KEY TAKANOHASHI 75 72 19 24 29 75 22 26 27
14 103 AKIHIKO HIRASHIMA 74 74 24 26 24 72 23 23 26
15 73 IKUO SAITO 74 74 21 24 29 66 20 20 26
16 4 TOSHIMITSU MASUDA 72 67 18 19 30 72 22 23 27
17 1 ATSUSHI TANIGUCHI 72 72 22 24 26 64 19 20 25
18 35 TADAHIRO FUKADA 72 0 0 0 0 72 24 23 25
19 74 KAZUYA MATSUKAWA 70 64 23 21 20 70 25 21 24
20 3 YOSHINORI SHINOZAKI 70 70 24 22 24 0 0 0 0
21 49 DAISUKE NAKAMURA 67 67 21 22 24 66 20 24 22
22 59 TETSUYA IHA 66 66 22 23 21 63 21 21 21
23 54 NG SHENG NIAN 65 0 0 0 0 65 21 22 22
24 132 TAICHI HISANO 65 65 20 25 20 0 0 0 0
25 72 YASUO TAKANO 64 0 0 0 0 64 21 23 20
26 27 ALVARO TSUKASA NAGATA 63 63 22 21 20 0 0 0 0
27 61 MITSURU YOSHIOKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 23 HIDEKI KOZAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 222 SEIMI TANAKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 000 No Entry 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 000 No Entry 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 000 No Entry