Rank No Name Higher
Point
Run 1 Run 2
Total Style Line Angle Total Style Line Angle
1 37 MASAKI KASAHARA 89 86 27 29 30 89 28 28 33
2 15 KAZUKI HAYASHI 89 89 29 32 28 85 27 29 29
3 123 MIKE WHIDDETT 85 85 25 30 30 84 29 29 26
4 100 ANDREW GRAY 85 81 27 28 26 85 29 31 25
5 14 KAZUYA IIZUKA 85 75 23 27 25 85 25 30 30
6 70 MASASHI YOKOI 85 0 0 0 0 85 26 28 31
7 36 KENJI YAMANAKA 84 81 25 29 27 84 27 31 26
8 52 BEN WILLIAMS 84 84 24 30 30 73 20 26 27
9 20 KAZUTO ICHIYANAGI 84 84 26 31 27 0 0 0 0
10 313 KEY TAKANOHASHI 83 63 20 24 19 83 26 28 29
11 92 KUNIAKI TAKAHASHI 82 82 27 29 26 78 25 25 28
12 4 TOSHIMITSU MASUDA 82 73 22 27 24 82 27 27 28
13 222 SEIMI TANAKA 81 81 24 29 28 0 0 0 0
14 2 KENJI YAMADA 80 76 23 28 25 80 25 30 25
15 35 TADAHIRO FUKADA 80 69 21 27 21 80 27 30 23
16 132 TAICHI HISANO 79 79 23 30 26 78 23 27 28
17 8 KOICHI YAMASHITA 79 76 26 27 23 79 23 32 24
18 64 CHRIS FORSBERG 79 71 23 27 21 79 27 29 23
19 73 IKUO SAITO 79 70 23 24 23 79 24 26 29
20 49 DAISUKE NAKAMURA 78 68 18 25 25 78 25 28 25
21 1 ATSUSHI TANIGUCHI 77 77 24 24 29 73 23 23 27
22 18 JIN HORINO 77 73 22 26 25 77 24 28 25
23 71 YOSHINORI KOGUCHI 77 77 23 29 25 72 22 25 25
24 999 KAZUYA TAGUCHI 76 76 23 28 25 0 0 0 0
25 54 NG SHENG NIAN 75 73 24 24 25 75 25 24 26
26 59 TETSUYA IHA 75 75 23 26 26 69 21 25 23
27 103 AKIHIKO HIRASHIMA 74 71 23 30 18 74 24 25 25
28 45 DAICHI OSHIRO 74 0 0 0 0 74 22 27 25
29 78 TOMOHIRO NAKAMURA 71 70 20 25 25 71 21 25 25
30 68 KAZUHIRO KUBO 71 61 19 24 18 71 25 24 22
31 915 KEN NOMURA 70 69 18 29 22 70 20 29 21
32 62 MITSURU MURAKAMI 69 63 19 25 19 69 21 27 21
33 3 YOSHINORI SHINOZAKI 68 68 22 26 20 0 0 0 0
34 66 YOSHIKAZU KAWAKAMI 61 0 0 0 0 61 18 25 18
35 67 AMIRU‚k NORDIN 55 52 14 24 14 55 10 26 19
36 61 MITSURU YOSHIOKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 65 LOYAI HANIZAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 102 TERUAKI SHIMODA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 32 GO KAMIYA 0
40 33 TAKANORI YOSHIDA 0
41 83 CHIAM BENJAMIN 0