Rank No Name Higher
Point
Run 1 Run 2
Total Style Line Angle Total Style Line Angle
1 15 KAZUKI HAYASHI 95 95 30 31 34 0 0 0 0
2 100 ANDREW GRAY 95 95 27 35 33 0 0 0 0
3 123 MIKE WHIDDETT 94 94 28 32 34 72 22 25 25
4 777 MATT FIELD 86 86 25 29 32 74 24 26 24
5 70 MASASHI YOKOI 84 84 23 26 35 78 23 27 28
6 45 DAICHI OSHIRO 84 84 23 29 32 57 16 21 20
7 1 ATSUSHI TANIGUCHI 82 82 22 28 32 0 0 0 0
8 60 YOICHI IMAMURA 81 81 28 24 29 80 28 24 28
9 37 MASAKI KASAHARA 80 80 25 23 32 72 23 23 26
10 222 SEIMI TANAKA 79 79 23 25 31 0 0 0 0
11 54 NG SHENG NIAN 79 79 23 26 30 0 0 0 0
12 12 NAOTO SUENAGA 78 76 27 23 26 78 24 27 27
13 18 JIN HORINO 78 78 23 21 34 0 0 0 0
14 14 KAZUYA IIZUKA 76 76 21 27 28 0 0 0 0
15 4 TOSHIMITSU MASUDA 75 75 21 24 30 0 0 0 0
16 98 KAZUMI TAKAHASHI 75 75 20 25 30 0 0 0 0
17 8 KOICHI YAMASHITA 75 75 18 25 32 0 0 0 0
18 36 KENJI YAMANAKA 74 74 20 26 28 74 20 27 27
19 35 TADAHIRO FUKADA 72 72 22 24 26 0 0 0 0
20 370 SHINJI MINOWA 70 64 19 21 24 70 22 24 24
21 3 YOSHINORI SHINOZAKI 70 70 18 26 26 0 0 0 0
22 132 TAICHI HISANO 69 69 19 24 26 69 22 25 22
23 83 CHIAM BENJAMIN 69 69 17 24 28 55 14 22 19
24 69 SHINJI SAGISAKA 67 63 21 19 23 67 21 22 24
25 52 BEN WILLIAMS 66 66 19 27 20 0 0 0 0
26 10 KOJIRO MEKUWA 64 64 20 24 20 0 0 0 0
27 87 DAIGO SAITO 61 61 18 17 26 0 0 0 0
28 50 TOSHIHARU KAZAMA 56 56 19 18 19 0 0 0 0
29 999 KAZUYA TAGUCHI 55 0 0 0 0 55 19 18 18
30 622 HIROHIDE TANAKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 26 JOSH ROBINSON 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 32 GO KAMIYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0