Rank No Name Higher
Point
Run 1 Run 2
Total Style Line Angle Total Style Line Angle
1 222 SEIMI TANAKA 95 84 24 27 33 95 30 30 35
2 70 MASASHI YOKOI 93 92 27 34 31 93 29 30 34
3 999 KAZUYA TAGUCHI 91 79 21 26 32 91 28 28 35
4 100 ANDREW GRAY 90 84 26 27 31 90 28 30 32
5 8 KOICHI YAMASHITA 87 78 22 28 28 87 27 28 32
6 54 NG SHENG NIAN 85 77 21 27 29 85 25 30 30
7 15 KAZUKI HAYASHI 85 85 27 26 32 85 26 27 32
8 98 KAZUMI TAKAHASHI 85 85 23 30 32 80 19 30 31
9 20 KAZUTO ICHIYANAGI 85 71 18 26 27 85 24 28 33
10 36 KENJI YAMANAKA 85 82 22 29 31 85 23 29 33
11 14 KAZUYA IIZUKA 84 79 19 30 30 84 23 30 31
12 3 YOSHINORI SHINOZAKI 83 78 21 28 29 83 26 29 28
13 48 RYUSEI AKIBA 82 82 24 27 31 74 18 25 31
14 60 YOICHI IMAMURA 82 78 20 33 25 82 26 31 25
15 1 ATSUSHI TANIGUCHI 81 75 21 29 25 81 24 26 31
16 18 JIN HORINO 81 81 22 28 31 79 20 29 30
17 35 TADAHIRO FUKADA 80 71 21 27 23 80 20 32 28
18 45 DAICHI OSHIRO 79 0 0 0 0 79 21 28 30
19 78 TOMOHIRO NAKAMURA 78 78 23 26 29 0 0 0 0
20 37 MASAKI KASAHARA 78 75 20 27 28 78 22 25 31
21 33 TAKANORI YOSHIDA 75 56 15 20 21 75 21 27 27
22 83 CHIAM BENJAMIN 75 75 21 30 24 0 0 0 0
23 125 YOSHICHIKA TAMAGAWA 67 59 16 21 22 67 18 24 25
24 313 KEY TAKANOHASHI 66 66 17 21 28
25 49 DAISUKE NAKAMURA 63 0 0 0 0 63 16 22 25
26 2 KENJI YAMADA 63 63 15 23 25 62 19 19 24
27 328 SHINICHIRO SAITO 57 57 16 20 21 0 0 0 0
28 4 TOSHIMITSU MASUDA 52 52 13 20 19 0 0 0 0
29 949 ALEX HEILBRUNN 19 19 3 13 3
30 117 YUKI INAOKA 0
31 412 SHIGEHISA SASAYAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 23 HIDEKI KOZAMA 0